Množství odevzdaného odpadu na SD

V loňském roce občané dovezli na sběrný dvůr následující druhy odpadů:

1. směsné stavební a demoliční odpady – 195,87 tun

2. papír a lepenku – 28,62 tun

3. sklo – 43,08 tun

4. oděvy – 39,98 tun

5. plasty – 59,41 tun

6. kovy – 16,34 tun

7. biologicky rozložitelný odpad – 2,04 tun

8. objemný odpad – 423,25 tun

9. barvy, tiskař. barvy, lepidla… – 22,7 tun

10. pneumatiky – 20,55 tun

11. zpětně odebrané elektrozařízení – 81,024 tun + 2 566 ks televizorů a monitorů

Pozn.: ve sběru separovaných složek odpadu Město Nový Jičín získalo nejedno ocenění. Bližší informace naleznete na stránkách města v článku „Skokan roku v množství tříděného sběru využitelných odpadů.“