Množství odevzdaného odpadu na SD

V loňském roce občané dovezli na sběrné dvory následující druhy odpadů:

1. Směsné stavební a demoliční odpady – 375,6 tun

2. Papír a lepenku – 51,82 tun

3. Sklo – 35,56 tun

4. Oděvy – 96,8 tun

5. Plasty – 79,01 tun

6. Kovy – 65,01 tun

7. Biologicky rozložitelný odpad – 7,2 tun

8. Objemný odpad – 845,53 tun

9. Barvy, tiskař. barvy, lepidla… – 21,341 tun

10. Pneumatiky – 26,8 tun

11. Zpětně odebrané elektrozařízení – 136,36 tun

12. Jedlé tuky a oleje – 0,515 tun

Pozn.: ve sběru separovaných složek odpadu Město Nový Jičín získalo nejedno ocenění. Bližší informace naleznete na stránkách města v článku „Skokan roku v množství tříděného sběru využitelných odpadů.“